2.23 K  349
Saeed Modarres
Man Bito
saeed modarres man bito
 
رد میشی دوباره از من
کاری واسه تو نداره
حتی وقتی من نباشم
زندگی ادامه داره
از همون روزای اول
پشت سنگرم نبودی
تو یه عابری که میری
از کنار من به زودی

هی تو بدون من
هی من بدون تو
هی تو بدون من
من بدون تو

تو بدون من هنوزم
فکر بردنی می دونم
من بدون تو با سازم
توی جنگ تو می خونم
از همون روزای اول
پشت سنگرم نبودی
تو یه عابری که میری
از کنار من به زودی

هی تو بدون من
هی من بدون تو
هی تو بدون من
من بدون تو
Please login to use this feature.