916  87
Saeed Modarres
Farda Nemishe
saeed modarres farda nemishe
 
از آشنایی با تو خوشحالم با اینکه
به درد عادتم دادی

تو عشق زندگیمی و یک بار
احساس قلبیمو نفهمیدی

دیگه کسی مثل تو رو هرگز
پیدا نمیکنم تو آیندم

تو حق انتخاب داری و من
روی حِسم چشم می بندم

یه جای کار حتما اشتباهه
که بی اراده ام پیشت همیشه

تو از فردا فراموش میشی اما
نمی دونم چرا فردا نمی شه

هربار نزدیک شدی انگار، حسی بهم می گفت تنهایی
هربار رفتی زندگی کردم، با این تصور که تو اینجایی

یه جای کار حتما اشتباهه
که بی اراده ام پیشت همیشه

تو از فردا فراموش میشی اما
نمیدونم چرا فردا نمیشه ...
Please login to use this feature.